PENGHARGAAN

Ribuan terima kasih diucapkan kepada semua pihak yang menjayakan pembinaan blog ini.  Terima kasih diucapkan kepada :
  • Universiti Pendidikan Sultan Idris
  • Pensyarah Kursus Pembinaan Blog dan Laman Web (MOHAS)
  • Keluarga tercinta
  • Rakan-rakan
  • YouTube
  • Google Images
  • dan semua pihak yang terlibat